Pages

1D ISINGOV MODEL I MATRICA TRANSFERA
1D ISINGOV MODEL I MATRICA TRANSFERA
Margareta Glumac
Isingov jednodimenzijski model je model čiji su sastavni elementi magnetski momenti spina ±1/2. Spinovi međudjeluju silama kratkog dosega ograničenog samo na prve susjede. Particijska funkcija ovog modela računa se pomoću matrice transfera (odjeljak 4.1). Iz poznate particijske funkcije lako se računa slobodna energija, magnetizacija i ostale termodinamičke funkcije. Za magnetizaciju se pokazuje da je analitička funkcija temperature za sve T > 0, što ukazuje da u ovom...
ADSORPCIJA RADONA IZ VODE NA MAGNETITU (Fe3O4)
ADSORPCIJA RADONA IZ VODE NA MAGNETITU (Fe3O4)
Josipa Namestnik
Radon je radioaktivni plin bez boje, okusa i mirisa te je on dio našeg prirodnog okruženja. Pronalazimo ga u tlu, vodi i zraku oko nas, a najviše ga ima u tlu bogatom radijem i uranijem jer radon nastaje raspadom tih radionuklida. Radon tijekom raspada emitira alfa česticu koja može ionizirati ljudsko tkivo do razine DNA dođe li u doticaj s njime. S obzirom na opasnost koju predstavlja za ljudsko zdravlje, potrebno je pronaći načine kojima možemo smanjiti njegovu koncentraciju....
ANALIZA DETERMINISTIČKOG KAOSA KORIŠTENJEM NUMERIČKIH ALATA U PYTHONU
ANALIZA DETERMINISTIČKOG KAOSA KORIŠTENJEM NUMERIČKIH ALATA U PYTHONU
Filip Savanović
Deterministički je kaos teorija koja opisuje određene nelinearne sustave koji posjeduju izrazitu osjetljivost na početne uvjete. Takvi su sustavi deterministički u smislu da im je vremenska evolucija u potpunosti određena rješavanjem pripadne diferencijalne jedandžbe poznavanjem početnih uvjeta. Ponašanje ovakvih u načelu jednostavnih sustava može biti izrazito neprevidljivo i kaotično za dovoljno duge vremenske serije. U ovom ćemo diplomskom radu analizirati tri takva...
ANALIZA I VIZUALIZACIJA ZADATAKA IZ FIZIKE U PYTHONU
ANALIZA I VIZUALIZACIJA ZADATAKA IZ FIZIKE U PYTHONU
Kristijan Dragičević
U procesu rješavanja problemskih zadataka iz fizike, nastoji se pojednostaviti jedan problem kao cjelinu na više manjih dijelova koji zahtijevaju manje resursa za pronalazak pojedinačnih rješenja kako bi bio dostupan pregled u prirodne pojave koje se nalaze u pozadini problema. U procesu pojednostavljenja problema veliku ulogu ima vizualizacija promatranog sustava, jer vrlo lako može ukazati na poveznice između pojedinih dijelova koje možda na prvi pogled nisu primjetne. ...
ASTRONOMIJA U PODRUČJU TeV
ASTRONOMIJA U PODRUČJU TeV
Filip Čatić
U ovom je radu vizualiziran katalog izvora visokoenergijskog gama-zračenja (više od 200 izvora koji su zadnjih 30 godina detektirani i popisani na mrežnoj stranici Sveučilišta u Chicagu). Podaci su preuzeti s mrežne stranice http://tevcat.uchicago.edu/ a originalni program za vizualizaciju napisan je Pythonu, programskom jeziku koji je trenutačno najpopularniji u astronomiji i fizici visokih energija. U radu su dani moji izvorni kodovi i opisana njihova primjena te, u uvodnom dijelu,...
Alan Turing i njegov doprinos kriptoanalizi i računalstvu
Alan Turing i njegov doprinos kriptoanalizi i računalstvu
Ana-Marija Ivanković
Predmet izučavanja ovog diplomskog rada je životni put i doprinos kriptoanalizi i računalstvu znamenitog britanskog matematičara, kriptografa, logičara i vizionara, te čovjeka osebujnog karaktera i uma, Alana Mathisona Turinga. Nakon uvoda, upoznat ćemo se s Turingovim djetinjstvom, školovanjem i profesionalnom karijerom, kao i kontroverzama vezanim uz njegovu smrt. Zatim će se detaljnije ukazati na njegove najvažnije doprinose u području kriptoanalize i računalstva. Pri tome će...
Analiza stavova studenata hrvatskih sveučilišta o online učenju
Analiza stavova studenata hrvatskih sveučilišta o online učenju
Dina Jukić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je online učenje u hrvatskom visokom obrazovanju sa stajališta studenata. U uvodu je objašnjena potreba za online oblikom nastave i njegov proces prilagodbe pedagoškoj paradigmi. Nakon toga prikazan je povijesni razvoj učenja na daljinu, od korespondentnog do e-učenja. Zatim su objašnjeni pojmovi učenja na daljinu, e-učenje i online učenja uz pregled njihovih definicija. Na kraju su prezentirani rezultati istraživanja online učenja...
Analiza stavova učenika osječkih srednjih škola o nastavi fizike i informatike
Analiza stavova učenika osječkih srednjih škola o nastavi fizike i informatike
Anja Ćosić
U diplomskom radu prezentirani su rezultati ankete čiji je cilj bio ispitati stavove srednjoškolskih učenika o nastavi fizike i informatike. U ispitivanju je sudjelovalo 1049 učenika sedam osječkih srednjih škola. Dobiveni odgovori prezentirani su po spolu, razredu i školi, a u analizi podataka korištene su metode deskriptivne i inferencijalne statistike. Istraživanjem se nastojalo utvrditi koliko je nastava fizike i informatike zanimljiva učenicima, kako su opremljeni kabineti,...
Atmosfera kao dio detektorskog sustava čerenkovljevih teleskopa
Atmosfera kao dio detektorskog sustava čerenkovljevih teleskopa
Julija Zečević-Pejić
Danas znamo da termički izvori zračenja poput Sunca i običnih zvijezda nisu jedini izvori zračenja u svemiru. Postoje mnogi netermički izvori koji imaju drukčiji spektar i drukčije mehanizme nastanka zračenja. Takvi kozmički izvori emitiraju razne vrste astročestica: elektromagnetsko zračenje svih frekvencija, kozmičko zračenje (jezgre atoma visokih energija), astrofizičke neutrine te gravitacijske valove. Oni su povezani s kompaktnim kozmičkim objektima: neutronskim...
Becquerelov eksperiment
Becquerelov eksperiment
Dunja Straka
U diplomskom radu rekonstruiran je eksperiment kojim je otkriveno radioaktivno zračenje. Rad se sastoji od dva dijela. U prvom, teorijskom dijelu, opisan je život i otkriće Antoina Henria Becquerela te vrste i izvori radioaktivnog zračenja. Nakon fizikalnog dijela, slijedi kratak uvod u osnove fotografije s prikazom procesa razvijanja fotografskog filma. U eksperimentalnom dijelu, rekonstruiran je Becquerelov eksperiment korištenjem dva minerala (uraninit i zippeit) te su prikazani...
Brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta na Papuku
Brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta na Papuku
Stjepan Bošković
Početni dio ovog diplomskog rada bazira se na teorijskom uvodu u pojmove radioaktivnosti, vrsta zračenja i uređaja za detekciju zračenja uz detaljniji opis rada uređaja korištenog pri mjerenjima. Nakon toga slijedi detaljan opis mjerenja brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta na malom području Parka prirode Papuk u travnju i svibnju 2018. godine. Cilj rada je općenito zaključiti kakvo je radioekološko stanje na Papuku u odnosu na ostatak Hrvatske, odnosno postoje li na...
Brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta u Kopačkom ritu
Brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta u Kopačkom ritu
Ana Heđi
U teorijskom dijelu rada opisana je osnovna teorija građe atoma, svojstva ionizirajućeg zračenja, podjela ionizirajućeg zračenja i djelovanje ionizirajućeg zračenja na ljudsko tijelo. Nadalje, opisane su osnovne dozimetrijske veličine i vrste detektora kojim se detektira zračenje. Osim toga navedeni su i izvori zračenja i njihova osnovna podjela. U eksperimentalnom dijelu rada opisani su korišteni uređaji i računalni programi. Opisane su lokacije mjerenja i razlog zašto su...

Pages